top of page

מילות מפתח למציאת התכתבויות רלוונטיות (זהירות, עלול להיות טריגר)

על מנת למצוא שיחות רלוונטיות, כדאי לחפש לפי מילים נפוצות לשיחות שהתקיימו בימים המדוברים.


וואטסאפ מחפש לפי תחילת מילה לכן יש לחפש מילים כולל אותיות תחיליות כגון ״ל״ ו ״ה״.

לעומת זאת, לא צריך גרשיים.


ממד

בממד

לממד

דלת

מחבל / מחבלים

חמאס

ירי

יורים

שריפה

חזק / חזקים

צבא

חילוץ

תעדכן / תעדכנו / תעדכני

לעדכן

עדכנו

תשמרו / תשמרי / תשמור

לשמור

bottom of page